WOOSH5 | Terms of use
Our online platform helps employees to increase their resilience while providing aggregate feedback to management. Leaders build a better, more agile business by creating a more resilient management and workforce.
resilience,testing,profile,stress,burnout,challenge,coach,coaching,platform,online,life,work,relationship,lockdown,corona,working, home,care,change,mental,pressure,individuals,organizations,support,innovative,affordable,self-confidence,passion,training,method,strength,learn,learning,smart,decisions,effective,implementing,employees,employers,individuals,potential,unleashed,empowerment,people,bricollage,emotions,rational,team,Asia,Houston,mindset,attitude,failure,opportunity,growth,being,analyzing,realizing,solutions,evidence,healthy,mind,habits,journey,path,unique,agile,agility,feed-back,management,workforce,
20190
page-template-default,page,page-id-20190,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,qode-child-theme-ver-0.1,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Terms of Service

Deze gebruiksvoorwaarden (deze “voorwaarden”) zijn van toepassing op de diensten (de “diensten”) die door WOOSH5 Holding B.V., WOOSH5 Inc. en WOOSH5 Asia Ltd. Pte worden geleverd. (“WOOSH5, “onze” of “wij”) via https://www.woosh5.com (de “site”).

DOOR ZICH TE REGISTREREN VOOR GEBRUIK OF TOEGANG TOT DE DIENSTEN EN HET CONTROLEREN VAN HET PRODUCT OM AKKOORD TE GAAN MET DEZE SERVICEVOORWAARDEN OF ANDERSZINS GEBRUIK TE MAKEN VAN EN TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE SITE EN/OF DIENSTEN, ERKENT U EN STEMT U ERMEE IN DAT: (A) U DEZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN; (B) U ALLE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE VOORWAARDEN BEGRIJPT; EN (C) U ERMEE AKKOORD GAAT DAT U WETTELIJK GEBONDEN BENT AAN ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE IN DEZE VOORWAARDEN ZIJN UITEENGEZET.

WOOSH5 behoudt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken een van de bepalingen en voorwaarden in deze voorwaarden (of enig beleid of richtlijn van WOOSH5) te wijzigen of te wijzigen . Als WOOSH5 wijzigingen aanbrengt in deze voorwaarden, zullen wij kennisgeven van dergelijke wijzigingen, zoals door het sturen van een kennisgeving, door het verstrekken van kennisgeving via de diensten die we leveren, en/of door het bijwerken van de “laatst bijgewerkt” datum aan de bovenkant van deze voorwaarden en het plaatsen van de herziene voorwaarden aan onze diensten op de site. Uw voortdurende gebruik van een van de diensten zal uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen of wijzigingen vormen. Daarom moet u deze voorwaarden bekijken wanneer u toegang tot de diensten heeft om ervoor te zorgen dat u de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de diensten te begrijpt.

Voor de toepassing van deze voorwaarden, verwijst “WOOSH5” ook naar WOOSH5 bedrijven en WOOSH5 investeerders, directeuren, managers, werknemers, coaches, agenten, vertegenwoordigers, en andere partijen betrokken bij het functioneen van WOOSH5.

1. GESCHIKTHEID

U verklaart en garandeert dat u (a) ten minste 16 jaar oud bent en (b) niet eerder bent geschorst of verwijderd uit het gebruik van de diensten.

2. ACCOUNT

Om toegang te krijgen tot bepaalde gebieden en functies binnen de services, moet u een account aanmaken. U stemt ermee in

 • nauwkeurige, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige informatie te verstrekken bij het aanmaken van een account;
 • uw accountgegevens te handhaven en onmiddellijk bij te werken wanneer dat nodig is;
 • de beveiliging van uw account te handhaven door uw wachtwoord niet met anderen te delen en de toegang tot uw account en uw computer te beperken;
 • WOOSH5 onmiddellijk op de hoogte te brengen als u eventueel verdachte inbreuken of anderszins op de beveiliging met betrekking tot de site constateert;
 • de verantwoordelijkheid te nemen voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account en alle Risico’s van ongeautoriseerde toegang te accepteren .

3. PRIVACY

Zie WOOSH5 privacy policy op https://www.woosh5.com/privacy-policy/voor informatie over hoe WOOSH5 informatie over gebruikers van de diensten verzamelt, gebruikt en eventueel deelt.

4. DIENSTEN

Toegang tot de diensten van WOOSH5.

Op voorwaarde dat u aan deze voorwaarden voldoet, verleent WOOSH5 u hierbij een niet- exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om toegang te krijgen tot de diensten (met inbegrip van alle WOOSH5 materiaal daarin), uitsluitend om u de diensten te laten gebruiken op de door deze voorwaarden toegestane wijze. Indien WOOSH5, naar eigen goeddunken, verkiest om een upgrade te leveren die de huidige diensten vervangt of een aanvulling daarop vormt, zal deze licentie een dergelijke upgrade regelen, tenzij een dergelijke upgrade vergezeld gaat van een aparte licentie, in welk geval de voorwaarden van die licentie van toepassing zullen zijn.

Wijziging van de diensten.

WOOSH5kan de services of functies, informatie, materialen of inhoud op de services op elk moment bekijken, verbeteren, wijzigen of beëindigen (tijdelijk of permanent), met of zonder kennisgeving aan u. Als u de diensten na dergelijke wijzigingen niet langer wenst te gebruiken kunt u deze beëindigen. De beëindiging vindt dan plaats op de eerste dag van de maand volgend op de wijzigingen.

Diensten van derden.

De diensten vereisen soms het gebruik van bepaalde producten en diensten van derden (“diensten van derden”) hetgeen dan op de site wordt aangegeven. Het gebruik van derden diensten is op eigen risico en zal worden beheerst door afzonderlijke voorwaarden en bepalingen en een afzonderlijk privacy beleid met betrekking tot het gebruik van gegevens die u deelt via de diensten van derden. Het gebruik van deze diensten kent een ander toepasselijk beleid en kunnen afzonderlijke kosten omvatten. WOOSH5 kan inhoud van derden via haar diensten weergeven of informatie hierover of links naar diensten van derden verstrekken. Uw interacties met dergelijke derde partijen, en alle voorwaarden, privacy-voorwaarden, garanties, of verklaringen in verband met dergelijke interacties, zijn uitsluitend tussen u en de toepasselijke derde partijen. WOOSH5 is niet verantwoordelijk of

aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook ontstaan als gevolg van een dergelijke interacties of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke informatie van derden beschikbaar gesteld via de diensten. Als u niet in staat bent om toegang te krijgen of gebruik maken van de diensten van derden om welke reden dan ook, zult u niet in staat zijn om de diensten te gebruiken, en de enige oplossing zal zijn om deze diensten te beëindigen.

5. VERGOEDINGEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

WOOSH5 biedt een aantal drie-maandelijkse abonnementspakketten voor toegang tot haar diensten (een “abonnementsperiode”) tegen de prijzen uiteengezet op de site, betaald vóór het begin van elke toepasselijke abonnementsperiode. Als de betreffende vergoedingen niet worden betaald vóór het begin van de abonnementsperiode, krijgt u geen toegang tot de services of wordt uw toegang beëindigd totdat u de betreffende kosten betaalt. WOOSH5 kan de prijzen tijdens een abonnementsperiode naar eigen goeddunken wijzigen en dergelijke prijswijzigingen zullen van kracht zijn vanaf de direct daaropvolgende abonnementsperiode. Alle betalingen moeten worden gedaan: (a) in Amerikaanse dollars in de VS en in Azië en in EURO’S in Europa en (b) met credit/debit card via een geautoriseerde WOOSH5 payment processor.

Om dit te realiseren : (i) machtigt u WOOSH5’s geautoriseerde betalingsverwerker om het credit/debit card nummer te verstrekken aan WOOSH5; en (II) garandeert u dat u gemachtigd bent deze kaart te gebruiken en vergoedingen in rekening te laten brengen op het credit/debit card nummer dat aan WOOSH5 wordt verstrekt. U kunt deze toestemming intrekken door gebruik te maken van de annuleringsregeling die via de het platform of, indien er geen mechanisme beschikbaar is via het platform, te e-mailen naar [email protected] .

6. BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN HET PLATFORM

U bent zelf verantwoordelijk voor uw gedrag (en het gedrag van iedereen die gebruik maakt van de diensten namens u) met betrekking tot de diensten, die u gebruikt op eigen risico.

Behalve als uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan door WOOSH5, zult u niet toestaan dat een derde partij een van de volgende zaken doet:

 • de diensten verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, in sublicentie geven of afgeleide diensten ontwikkelen;
 • de diensten distribueren of de services beschikbaar maken via een netwerk waar het tegelijkertijd door meerdere apparaten kan worden gebruikt;
 • wijzigen, onthullen, decompileren, reverse engineering, demonteren, proberen om de broncode, onderliggende ideeën, of algoritmen van de diensten of een deel van de diensten te ontlenen, behalve voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving;
 • enig auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten of labels op of in de services verwijderen, wijzigen of verbergen;
 • de diensten gebruiken op een manier die andere gebruikers kan interfereren, verstoren, negatief beïnvloeden, of remmen om de diensten van WOOSH5 van volledig te kunnen gebruiken of dat er schade, uitschakelen, overbelasting, of- nadelige gevolgen uit voortkomen voor de werking van de diensten;
 • de diensten gebruiken voor onwettige of ongeoorloofde doeleinden of deelnemen aan, aanmoedigen of promoten van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met deze voorwaarden;
 • pogingen doen om ongeoorloofde toegang tot de diensten of hun verwante systemen of netwerken te verkrijgen;
 • de diensten gebruiken om inbreukmakende, lasterlijke of anderszins onwettig of slecht materiaal op te slaan of te verzenden, of om materiaal op te slaan of te verzenden in strijd met de rechten van WOOSH5 of een derde partij;
 • imiteren of gebruik te maken van de diensten door een verkeerde voorstelling van uw affiliatie met een persoon of entiteit;
 • een concurrerend product of een concurrerende dienst te bouwen, of om het even welke eigenschappen of functies van de diensten te kopiëren;
 • aan derden enige prestatie-informatie of analyse met betrekking tot de diensten bekendmaken;
 • een derde partij in staat stellen een van de voorgaande zaken te

Als u een van de voorgaande beperkingen schendt (of zou hebben geschonden), zal uw licentie voor het gebruik van de diensten onmiddellijk en automatisch worden beëindigd, en u hebt mogelijk inbreuk gemaakt op de rechten van WOOSH5, waardoor u kunt worden onderworpen aan vervolging en eisen tot schadevergoeding.

7. BELEID VOOR ACCEPTABEL GEBRUIK

Bij het gebruik van de diensten, ook in een video-chat of een-op-een interactie met andere gebruikers of onze coaches, ongeacht of u denkt dat u gevraagd werd door de services, coaches of andere gebruikers om een van de volgende handelingen uit te voeren, mag u geen inhoud, beschrijvingen of informatie uploaden, gebruiken, maken, verzenden, opslaan, weergeven, distribueren, delen of anderszins beschikbaar stellen die:

 • illegaal of frauduleus zijn of dat zou aanmoedigen, bevorderen, verheerlijken of instructies zouden geven voor een strafrechtelijke of civiele overtreding;
 • kan leiden tot een risico van schade, verlies, lichamelijk of geestelijk letsel, emotionele nood, dood, handicap, verminking, of lichamelijke of psychische aandoeningen aan u, aan een andere persoon, of aan een eigendom;
 • obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk of expliciet seksueel is;
 • grafisch, buitensporig of gratuit geweld toont, of bedreigingen voor het plegen van gewelddadige daden maakt;
 • afwijkend, vernederend, inflammatoire, kwaadwillig, lasterlijk, beledigend, beledigend, haatdragend, intimiderend, kwetsend voor andere mensen (publiekelijk of anderszins), lasterlijk of anderszins verwerpelijk is;
 • de intellectuele eigendom of eigendomsrechten van anderen schendt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de rechten van de persoonlijke levenssfeer en de rechten van publiciteit).

WOOSH5 behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om elke schending van deze sectie 7 of misbruik van de diensten of de site te onderzoeken. Handhaving van deze paragraaf 7 is uitsluitend ter discretie van WOOSH5, en niet-naleving van dit beleid in sommige gevallen vormt geen verklaring van afstand van WOOSH5 van het recht om deze sectie 7 in andere gevallen af te dwingen. WOOSH5 kan, naar eigen goeddunken, de toegang tot enige inhoud om welke reden dan ook of zonder reden verwijderen of uitschakelen, als WOOSH5 van mening is dat deze inhoud in strijd is met deze voorwaarden of enige andere overeenkomst die wij met u hebben voor het gebruik van de diensten of de site.

8. EIGENDOM EN VOORBEHOUD VAN RECHTEN

WOOSH5 behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn verleend. Met uitzondering van de licentie, uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden, krijgt u geen rechten in of aan de diensten door implicatie, uitsluiting, of andere juridische theorie, en alle rechten in en op de diensten niet uitdrukkelijk verleend in deze voorwaarden worden hierbij gereserveerd en bewaard door WOOSH5. WOOSH5 behoudt zich alle rechten, de eigendom en de rechten voor op alle informatie, materialen en inhoud (met inbegrip van tekst, afbeeldingen, gegevens, opmaak, grafieken, ontwerpen, HTML, look en feel, Foto’s, muziek, geluiden, beelden, software, Video’s, ontwerpen, lettertypen, bron en object code, formaat, query’s, algoritmen en andere inhoud) (collectief “WOOSH5 material”). WOOSH5 materiaal omvat alle informatie, Video’s, of beelden geleverd door WOOSH5 via een derde partijdienst in de loop van het leveren van de diensten.WOOSH5 Materiaal is vertrouwelijk, en u mag WOOSH5 Materiaal dat u in de loop van de diensten hebt ontvangen of anderszins niet verspreiden. WOOSH5 Materiaal is beschermd in alle vormen, media, en technologieën die nu bekend zijn of later zijn ontwikkeld.

9. HANDELSMERKEN

De naam van WOOSH5, de handelsmerken van WOOSH5, de logo’s van WOOSH5 en alle andere WOOSH5 producten, diensten namen of slogans die in de services zijn opgenomen, zijn eigendom van WOOSH5 en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt (geheel of gedeeltelijk) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WOOSH5. De look en feel van de diensten, met inbegrip van alle aangepaste afbeeldingen, knop iconen en scripts vormen dienstmerken, handelsmerken of handelimago van WOOSH5 en mag niet worden gekopieerd, geïmiteerd, of gebruikt (geheel of gedeeltelijk) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WOOSH5. Alle andere handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo’s vermeld in de diensten (“derden handelsmerken”) zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren, en het gebruik van dergelijke derden handelsmerken kan slechts met toestemming van elke eigenaar. Het gebruik van dergelijke merken van derden is bedoeld om de interoperabiliteit aan te duiden en vormt geen aansluiting van WOOSH5 en haar licentiegevers met deze vennootschap of een goedkeuring of toestemming van een dergelijke vennootschap van WOOSH5 licentiegevers of hun respectievelijke producten of diensten.

10. FEEDBACK

WOOSH5 zal exclusieve rechten, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, op alle feedback, suggesties, ideeën, of andere informatie of materialen die u verstrekt met betrekking tot WOOSH5 of de diensten, hetzij per e-mail, detachering via de diensten, of anderszins (“feedback”). Alle feedback die u verzendt, is niet vertrouwelijk en wordt het eigendom van WOOSH5. WOOSH5 heeft recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van dergelijke feedback voor enig doel, commercieel of anderszins, zonder bevestiging of vergoeding aan U. U doet afstand van alle rechten die u kan hebben op de feedback (met inbegrip van eventuele auteursrechten of morele rechten). Stuur geen feedback naar WOOSH5 als U verwacht te worden betaald of eigen of claimrechten op uw feedback wilt hebben. WOOSH5 heeft ook het recht om uw identiteit te onthullen aan een derde partij die beweert dat de inhoud geplaatst door u een schending van hun intellectuele eigendomsrechten, of van hun recht op privacy vormt . Verder stemt u ermee in geen feedback te geven die lasterlijk, illegaal, aanstootgevend of anderszins in strijd is met enig recht van een derde partij, of inbreuk maakt op enige overeenkomst tussen u en een derde partij.

11. HYPERLINKS

U krijgt een beperkt, niet-exclusief recht om een teksthyperlink naar de diensten te maken, op voorwaarde dat een dergelijke link ons of de diensten niet op een valse, misleidende, afwijkende of anderszins lasterlijke manier portretteert en verder verspreidt en dat de Linking site geen illegaal materiaal bevat of enig materiaal dat beledigend, intimiderend of anderszins verwerpelijk is. Dit beperkte recht kan te allen tijde worden ingetrokken. U mag geen bedrijf laten linken naar onze diensten zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Verder mag u geen gebruik maken van, frame of gebruik maken van framing technieken om een bedrijf handelsmerk, logo of andere merkgebonden informatie, met inbegrip van de WOOSH5 materialen, de inhoud van een tekst of de lay-out/ontwerp van een pagina of formulier op de diensten te leveren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Behalve zoals hierboven vermeld, bent u niet gerechtigd op enig recht of licentie door implicatie, uitsluiting of anderszins in of onder een octrooi, handelsmerk, auteursrecht of ander eigendomsrecht van WOOSH5 of een derde partij.

12. OPSCHORTING EN BEËINDIGING

WOOSH5 kan uw licentie opschorten om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de diensten of deze voorwaarden te beëindigen op elk moment, met of zonder reden, onmiddellijk na kennisgeving aan u. U kunt deze voorwaarden beëindigen door uw account te annuleren via de services. WOOSH5 behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht om passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van de uitoefening van civiele, strafrechtelijke acties tegen u te beginnen als u voor de voortzetting van de diensten tijdens de schorsing of na beëindiging toch doorgaat met het gebruiken van de services , inclusief door het creëren van een andere account. WOOSH5 kan haar redelijke honoraria van advocaten en gerechtelijke kosten van u terug laimen voor dergelijke acties. Deze voorwaarden blijven uitvoerbaar tegen u terwijl uw licentie voor toegang tot of gebruik van de Services is opgeschort.

13. DISCLAIMER

HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN IS OP EIGEN RISICO. DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE” BASIS. WOOSH5 WIJST ALLE GARANTIES EN CLAIMS

(EXPLICIET OF IMPLICIET, MONDELING OF SCHRIFTELIJK) AF MET BETREKKING TOT DEZE VOORWAARDEN, DE DIENSTEN, HET WOOSH5 MATERIAAL EN DE HANDELSMERKEN VAN DERDEN, OF HET NU ZOU ONTSTAAN DOOR DE WERKING VAN DE WET, WEGENS GEWOONTE OF GEBRUIK IN DE HANDEL, DOOR DE BEHANDELING OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN EVENTUELE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, NIET-INBREUK EN DE VOORWAARDE VAN DE EIGENDOM.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, GARANDEERT WOOSH5 NIET, EN WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR:

 • DE VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID, VEILIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN DE SERVICE OF ENIG WOOSH5 MATERIAAL;
 • SCHADE AAN UW COMPUTER SYSTEEM, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SERVICE OF ENIG WOOSH5 MATERIAAL;
 • HET SCHRAPPEN VAN OF HET NIET OPSLAAN OF VERZENDEN VAN ALLE DOOR DE DIENST ONDERHOUDEN COMMUNICATIE;
 • OF DE SERVICE AAN UW EISEN VOLDOET OF BESCHIKBAAR IS OP EEN ONONDERBROKEN, VEILIGE OF FOUTLOZE BASIS;
 • DE INHOUD EN DE AARD VAN ALLE INFORMATIE OF ADVIEZEN DIE U ONTVANGT VAN COACHES VIA DE DIENSTEN. U ERKENT DAT U VERANTWOORDELIJK BENT VOOR UW GEBRUIK VAN ENIGE INFORMATIE OF ADVIES ONTVANGEN IN DE LOOP VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN WOOSH5 EN/OF HAAR COACHES. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN UIT WOOSH5 OF VIA DE DIENST, ZAL ENIGE CLAIM OP GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN WORDT GESTELD.

14. GEEN MEDISCH ADVIES

DE inhoud en/of informatie die wordt verstrekt via de diensten en onze coaches bevatten geen of vormen van en mogen niet worden geïnterpreteerd als therapie of als medisch advies, medische adviezen of medische diensten, en er is geen arts-patiënt relatie of therapeut-patiënt relatie tussen WOOSH5 en u of onze coaches en u. Noch woosh5 noch onze coaches bieden medische diensten of geven medisch advies aan u. De diensten zijn geen substituut voor het advies van een medische professional of therapeut, en de informatie beschikbaar gesteld op of via de diensten of van onze coaches mag niet worden gebruikt bij het nemen van medische beslissingen, of diagnoses of medische behandelingen. Als u medisch advies, medische diensten, of therapie wenst, moet u een medische professional rechtstreeks raadplegen en niet via WOOSH5.

15. SCHADELOOSSTELLING

Op uw eigen kosten, zult u WOOSH5 en haar coaches moeten vrijwaren tegen alle feitelijke of voorgenomen acties, procedures (in de wet of in het eigen vermogen), claims, schade, betalingen, tekortkomingen, boetes, vonnissen, schikkingen, verplichtingen, verliezen, kosten en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke honoraria van advocaten, kosten, straffen, rente en uitbetalingen) veroorzaakt door, voortkomend uit of voortvloeiend uit (a) uw gebruik van de Diensten of het gebruik van de diensten door een derde partij die toegang had/heeft tot uw account, met inbegrip van eventuele schending van de rechten van derden, of (b) uw schending van deze voorwaarden.

16. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval zullen WOOSH5 of haar coaches aansprakelijk zijn jegens u voor enige incidentele, speciale, indirecte, gevolg-, exemplarische of strafrechtelijke schade die voortvloeit uit of in verband met deze voorwaarden of de WOOSH5 IP wordt veroorzaakt, ongeacht de theorische aansprakelijkheid van contract, garantie, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid, actief, passief of toegerekend, of emotionele nood), product aansprakelijkheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs als woosh5 is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Sommige jurisdicties staan de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe. Daarom zijn sommige beperkingen van deze sectie mogelijk niet op u van toepassing.

In geen geval zal WOOSH5’s of haar coaches’ totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in verband met deze voorwaarden hoger zijn dan EURO 100 of het bedrag dat u heeft betaald aan WOOSH5 tijdens de abonnementsperiode waarbinnen de schade is ontstaan.

17. ARBITRAGE

LEES AANDACHTIG DE VOLGENDE BEPALINGEN, OMDAT ZE VEREISEN DAT U EN WOOSH5 GESCHILLEN ZULLEN LATEN ARBITREREN EN DIT BEPERKT DE WIJZE WAAROP BEIDE PARTIJEN KUNNEN ZOEKEN EEN GESCHIL KUNNEN OPLOSSEN.

U en WOOSH5 zullen elk geschil, claim, of controverse die voortvloeien uit of in verband met deze voorwaarden of de diensten laten arbitreren. U noch WOOSH5 is verplicht om in een geschil waarin een van beide partijen naar billijke en/of bemiddelde andere juridische hulp zoekt voor het vermeende onwettige gebruik van auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, emblemen, handelsnamen, of octrooien van arbitrage gebuik te maken.

Arbitrage voorkomt dat u en woosh5 in de rechtbank komen te staan. Arbitrage zal vertrouwelijk worden uitgevoerd voor de vs in Houston, Texas, door een enkele bemiddelaar in overeenstemming met de regels van JAM (of zijn opvolger). Voor Europa het Rotterdams Arbitrage Instituut en voor Azië het Chartered Institute of Arbitration in Singapore. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze voorwaarden, heeft de de arbiter de bevoegdheid om een oplossing die anders beschikbaar zou zijn in de rechtbank op te leggen. De arbiter zal een schriftelijk advies verstrekken met inbegrip van de bevindingen van de feiten en de wet. De beslissing van de arbiter zal bindend zijn voor de partijen en zal niet kunnen worden onderworpen aan beroep. Het Vonnis kan worden ingeschreven bij een rechtbank van bevoegde jurisdictie. De partijen zullen eveneens de kosten van de arbitrage delen tenzij de arbiter bepaalt om kosten en uitgaven verschillend te verdelen. Er zal geen arbitrage of vordering onder deze voorwaarden worden samengevoegd met een andere arbitrage of claim, waaronder die van eventuele arbitrage of vordering waarbij een andere huidige of voormalige gebruiker van de diensten is betrokken. Noch u, noch woosh5 zal tegen de andere partij een class action, klasse arbitrage, of andere representatieve actie of procedure beginnen.

18. OVERIGE

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat der Nederlanden. De exclusieve jurisdictie in verband met de diensten of deze voorwaarden die niet onderworpen is aan arbitrage, geven u en WOOSH5 hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming om zich te onderwerpen aan wetten van Nederland en de behandeling door de rechtbank te Breda, Nederland.

Deze voorwaarden en toewijzing.

U mag deze voorwaarden of enig recht, titel, belang of verplichting niet hieronder toewijzen, delegeren of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WOOSH5. Elke poging tot of vermeende opdracht, overdracht of overdracht in strijd met het voorgaande zal nietig en zonder gevolgen zijn. WOOSH5 kan deze voorwaarden toewijzen zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze voorwaarden zijn bindend en strekken ten voordele van dergelijke rechthebbenden, overgeplaatste en andere opvolgers in het belang van de partijen in het geval van een opdracht of een andere overdracht die in overeenstemming is met de bepalingen van deze voorwaarden. Voor Amerika en Azië zijn hun respectievelijke wetten van toepaasing.

Begunstigden van derden. Alle huidige en voormalige Coaches worden beschouwd als vallende onder de punten 12-17 .

Elektronische communicatie. U stemt ermee in om alle huidige en toekomstige aankondigingen, bekendmakingen, mededelingen en informatie elektronisch te ontvangen en dat de voornoemde elektronische communicatie voldoet aan elke wettelijke eis dat dergelijke communicatie schriftelijk geschiedt. Een elektronische mededeling wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van ontvangst, zoals blijkt uit deze e-mail.

Overmacht. WOOSH5 zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die voortvloeit uit een gebeurtenis buiten haar redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overstroming, buitengewone weersomstandigheden, aardbeving, of ander overmacht zoals brand, oorlog, oproer, rellen, arbeidsgeschil, ongeval, optreden van de overheid, communicatie, stroomuitval, of apparatuur- of softwarestoring.

Koppen. De rubrieken van secties zijn slechts voor gemak en zullen niet worden gebruikt om dergelijke secties te beperken of te construeren.

Scheidbaarheid. Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig, illegaal of niet in staat is te worden gehandhaafd door een rechtsstaat of een openbare orde, zullen alle andere bepalingen van deze voorwaarden niettemin volledig van kracht blijven zolang de economische en juridische substantie van de transacties die door deze voorwaarden worden overwogen, worden niet beïnvloed op enigerlei wijze die nadelig is voor een partij. Bij een dergelijke bepaling dat een bepaling ongeldig, illegaal of niet kan worden gehandhaafd, zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om deze voorwaarden te wijzigen, zodat de oorspronkelijke intentie van de partijen zo nauwkeurig mogelijk op een aanvaardbare manier tot het einde dat de transacties die hierbij worden overwogen, worden vervuld.

Overleving. Niettegenstaande alle voorwaarden van het tegendeel in deze voorwaarden, zullen de paragrafen 7-9 en 11-15 elke beëindiging van deze voorwaarden overleven.

Contact  WOOSH5 Inc.

2330 Vinemead CT Katy, TX 77450 Usa

© 2019 WOOSH5. Alle rechten voorbehouden.